Γιατί χρησιμοποιώ, φτιάχνω και εμπορεύομαι κερομάντηλα τροφίμων / Why i use, i make and i sell Beeswax Foodwraps

Το πλαστικό είναι ένα υλικό αναμφισβήτητα πολύ χρήσιμο για τον άνθρωπο. Η ακαταλλόγιστη χρήση του όμως έχει επιφέρει μεγάλες ζημιές και αυτό μας οδηγεί σε μία οπισθοδρομικότητα αλλά και σε μια αναθεώρηση ορισμένων τεχνολογικών αναγκών. Μικρές προσπάθειες/αλλαγές στην καθημερινότητα μας είναι απαραίτητες.

Σε ένα κόσμο ο οποίος φαίνεται σιγά-σιγά να καταρρέει προϊόντα σαν και αυτά δίνουν ευκαιρίες σε τέχνες και επαγγέλματα που εκλύπτουν. Το κερί το εμπορεύεται ο μελισσοκόμος. Το ρετσίνι ο ρετσινάς. Άνθρωποι οι οποίοι ακόμα δραστηριοποιούνται και βιοπορίζονται στην ύπαιθρο. Αγοράζοντας ένα προϊόν το οποίο είναι επαναχρησιμοποιήσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον συμβάλουμε σε μία αλυσίδα αλληλεγγύης για ένα λιγότερο άγονο και βιομηχανοποιημένο αύριο.

Plastic is undoubtedly a very useful material for humans. However, its unaccountable use has caused great damage and this leads us to a setback but also to a review of certain technological needs. Small efforts / changes in our daily lives are important.

In a world which looks like is slowly collapsing products like these give opportunities to arts / professions that are disappearing. The wax is traded by the beekeeper. The resin by the resin collector. People who are still active and make a living in the outdoors. By purchasing a product that is reusable and environmentally friendly we contribute to a chain of solidarity for a less barren and industrialized tomorrow.